Päätöslauselma koskien monikielisyyden hallinnointia euroopan parlamentissa laajentumisen jälkeen

Vakituisten tulkkien ja avustavien konferenssitulkkien (A.I.C) yhteinen yleiskokous

Euroopan parlamentin vakituiset tulkit ja heidän A.I.C. kollegansa kokoontuneena yhteiseen yleiskokoukseen 24. lokakuuta 2001,

- ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen perussopimuksen 12 artiklan ja kaikkien työkielten tasa-arvoisuuden periaatteen Euroopan unionissa;

- ottavat huomioon kertomuksen nimeltä "Parlamentin valmistautuminen Euroopan unionin laajentumiseen" (PE 305.269/BUR/def), joka hyväksyttiin puhemiehistössä 3. syyskuuta 2001;

- ottavat huomioon kyseiseen kertomukseen liittyen tehdyt päätökset monikielisyyden tulevaisuudesta toimielimessämme;

- ottavat huomioon niin parlamentin virallisen ammatillisen koulutuspolitiikan, jonka nimenomaisena tavoitteena on tarjota kaikelle henkilökunnalle urakehitystä koulutuksen kautta, kuin myös tämän politiikan ketään syrjimättömän soveltamisen merkityksen kaikissa parlamentin osastoissa;

- ottavat huomioon A.I.I.C:n muistion, joka on päivätty 10. syyskuuta 2001 ja jonka otsikkona on "Management of post-enlargement multilingualism at the European Parliament - The experts' viewpoint" (Laajentumisen jälkeisen monikielisyyden hallinnointi Euroopan parlamentissa - asiantuntijoiden mielipide);

A. ottavat huomioon, että eräät näistä päätöksistä perustuvat virheisiin ja väärinkäsityksiin, jotka esitetään tosiasioina monikielisyyttä käsittelevissä työasiakirjoissa;

B. ottavat huomioon, että nämä päätökset merkitsevät radikaalia muutosta tavassa, jolla tulkkauspalveluja tuotetaan Euroopan parlamentissa;

C. ottavat huomioon, että nykyinen järjestelmä on toiminut kaikkia tyydyttävällä tavalla Euroopan parlamentin perustamisesta lähtien;

D. tunnustavat toimielimen tarpeen pitää monikielisyyden kustannukset hallinnassa laajentuneessa Euroopan unionissa;

E. ottavat huomioon, että ehdotettu kaksisuuntainen tulkkausjärjestelmä ei johda huomattaviin säästöihin, koska sillä ei ole vaikutusta kokousta kohden tarvittavien tulkkien määrään;

F. ottavat huomioon, että kaksisuuntaisesti työskentelevässä tulkkikopissa pitäisi aina olla vähintään kolme tulkkia;

G. tunnustavat, että Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden kielet joudutaan alkuvaiheessa yleensä tulkkaamaan kaksisuuntaista järjestelmää käyttäen;

H. ottavat huomioon, että yleistetty kaksisuuntaisen tulkkauksen käyttö johtaisi siihen, että useita kieliä ei enää tulkattaisi suoraan siitä huolimatta, että parlamentilla on tähän tarvittavat sekä materiaaliset että henkilöstöresurssit;

I. ottavat huomioon, että ei ole mahdollista löytää riittävää määrää päteviä tulkkeja Euroopan parlamentin tarpeisiin, mikäli kaksisuuntainen tulkkaus ulotetaan koskemaan kaikkia kieliä;

J. ottavat huomioon, että kaksisuuntaisen tulkkauksen järjestelmällisellä käytöllä olisi heikentävä vaikutus tulkkauksen laatuun ja että siitä saattaisi jopa muodostua viestinnän este, mikä veisi pohjaa monikielisyydeltä eikä suinkaan puolustaisi sitä;

1. panevat tyytyväisinä merkille, että puhemiehistö on uudelleen ilmaissut sitoumuksensa säilyttää täyden monikielisyyden periaate, joka on parlamentin demokraattisen legitimiteetin olennainen lähde;

2. pahoittelevat sitä, että tulkkeja tai heidän edustajiaan ei kuultu eikä heille tiedotettu toimielimemme laajentumisen jälkeistä monikielisyyttä koskevista suunnitelmista;

3. kehottavat Euroopan parlamentin puhemiehistöä harkitsemaan uudelleen päätöksiään, jotka koskevat laajentumisen jälkeisen monikielisyyden hallinnointia toimielimessämme - ennen kaikkea yleistä kaksisuuntaisen tulkkauksen käyttöä;

4. ovat sitä mieltä, että kaksisuuntaista tulkkausta tulisi käyttää ainoastaan määräaikaisena ratkaisuna ja että tarvitaan kiireisesti koulutuspolitiikkaa, jolla rohkaistaan tulkkeja oppimaan uusien jäsenmaiden kieliä, niin kuin he oppivat aiempienkin laajentumisten yhteydessä;

5. vaativat, että niissä tapauksissa, joissa kaksisuuntaisen tulkkauksen käyttö on ollut välttämätöntä, tulkkausosaston on tehtävä viisi vuotta seuraavan laajentumisen jälkeen kunnollinen arviointi tulkkeja kuullen;

6. kehottavat perustamaan kaikkien osapuolten edustajista koostuvan virallisen työryhmän, jonka tehtävä on määritellä monikielisyyttä koskeva lähestymistapa siten, että se on ammatillisesti, poliittisesti ja rahoituksellisesti mahdollinen;

7. päättävät, että vakituisten tulkkien valtuuskunta ja A.I.I.C nimeävät heidän edustajansa tähän työryhmään;

8. vaativat, että tämän työryhmän on kokoonnuttava mahdollisimman nopeasti;

9. vaativat edustajiltaan yksityiskohtaista raporttia asiasta joulukuuhun 2001 mennessä;

10. varaavat oikeudenryhtyä kaikkiin asianmukaisiin oikeudellisiin ja institutionaalisiin toimiin, ellei yllämainittuja vaatimuksia täytetä;

11. kehottavat vakituisten tulkkien yleiskokouksen puheenjohtajaa sekä A.I.I.C:n valtuuskuntaa välittämään tämän päätöslauselman tulkkausosaston johtajalle, PO VI:n pääjohtajalle, parlamentin pääsihteerille, parlamentin puhemiehelle, parlamentin puhemiehistölle, kvestorikollegion puheenjohtajalle, poliittisten ryhmien puheenjohtajille ja pääsihteereille, Euroopan oikeusasiamiehelle, henkilöstökomitealle sekä Euroopan parlamentin kääntäjien valtuuskunnalle.Recommended citation format:
AIIC. "Päätöslauselma koskien monikielisyyden hallinnointia euroopan parlamentissa laajentumisen jälkeen". aiic-usa.com December 8, 2001. Accessed July 12, 2020. <http://aiic-usa.com/p/532>.